Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

List otwarty do pacjentów podpisany przez przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zawodów medycznych.


Załącznik ---> POBIERZ

 

WAŻNE-PRZECZYTAJ INFORMACJE O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW W PODMIOTACH LECZNICZYCH I ZWIĄZANYCH Z TYM ZMIANAMI WYNAGRODZEŃ

O minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych i związanych z tym zmianami wynagrodzeń

Pobierz pytania NIPiP dotyczące wynagrodzeń w formacie PDF ---> POBIERZ

Pobierz odpowiedź MZ w formacie PDF ---> POBIERZ

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2021 r.

W dniu 22.06. br. weszła w życie ustawa z dnia 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1104) zwana dalej „ustawą”.

Zgodnie z przyjętymi zmianami podwyższono współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy, co będzie skutkowało podniesieniem kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych.

W załącznikach:

Podwyżki 2021 ---> POBIERZ

Ustawa ---> POBIERZ
 

Położnictwo – nowy kierunek studiów w KPU w Krośnie

7 lipca 2021 r. przedstawicielki NRPiP i OZZPiP spotkały się się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem

27% WSZYSTKICH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH JEST W WIEKU EMERYTALNYM.

JEŚLI ZDECYDUJĄ SIĘ ODEJŚĆ Z ZAWODU, 273 SZPITALE POZOSTANĄ BEZ KADRY

7 lipca 2021 r. przedstawicielki Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkały się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem. NIK jest jedyną instytucją, która zareagowała na niepokojące informacje dotyczące zastępowalności kadr w tych zawodach. Ponad 27% obecnie pracujących pielęgniarek i położnych uprawnionych jest do przejścia na emeryturę. Jeśli zdecydują się na rezygnację z zawodu, 273 szpitale pozostaną bez kadry. W reakcji NIK powołuje Zespół Analizy Ryzyka.
 

Wspólny wniosek zawodów medycznych o odwołanie ze stanowiska ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Oferta pracy dla Pielęgniarki / Pielęgniarza

RPO wystąpił do Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o stworzenie zachęt do zatrudniania w DPS-ach pielęgniarek i położnych

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił z pismem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg w sprawie podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do zmiany przepisów prawa, poprzez stworzenie zachęty dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych do podejmowania zatrudnienia w domach pomocy społecznej.

Podczas monitoringu w domach pomocy społecznej przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich korzystali z raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”

PISMO ---> POBIERZ
 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania NIPiP dotyczące kosztów poprawki Senatu zwiększającej wskaźniki minimalnego wynagrodzenia


Załączniki:

Zapytanie NIPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

Oferta pracy Intercard

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych