Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Możliwość zatrudnienia pielęgniarki/pielęgniarza

Ogólnopolski Program Leczenia Ran – Kursy dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie rejestracjiJest nam niezmiernie miło przekazać informację, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran rusza z nowym projektem „Ogólnopolskim Programem Leczenia Ran”. W ramach programu już 9 lutego odbędzie się pierwszy z cyklu kursów, podczas którego lekarze, pielęgniarki i położne, ale i inni specjaliści zainteresowani tematyką leczenia ran będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę.

Link do rejestracji na wydarzenie: LINK

link do strony dedykowanej Ogólnopolskiemu Programowi Leczenia Ran PTLR: Ogólnopolski Program Leczenia Ran Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – Intro | Webinar Online – Termedia


 

Po raz siódmy wybrano najlepsze położne w krajuPołożna Joanna Kucharska zajęła II miejsce w 7 edycji ogólnopolskiego konkursu „Położna na medal” organizowanego przez Akademię Malucha Alantan.                                                                                                  
Nasza koleżanka ma ponad 31 lat stażu pracy w zawodzie. Na co dzień pracuje w  Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie na oddziale ginekologiczno – położniczym. Jest także pracownikiem NZOZ –u Vita w Miejscu Piastowym. W konkursie otrzymała 1384 głosy i tym samym została najlepszą położną w województwie.
 
Joanna Kucharska prywatnie jest świeżo upieczoną babcią. Jej pasją jest wspieranie mam podczas porodu i pierwszych tygodni życia dziecka.
 
Pragniemy dodać, że to już druga w tej placówce laureatka konkursu „Położna na medal”. W ubiegłym roku konkurs wygrała Janina Frączek.
 
Z kolei I miejsce w tegorocznym konkursie zajęła Agnieszka Małolepszy z Łodzi a trzecie Katarzyna Janik z Opola.
 
Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy.
 
 

STANOWISKO Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku


Załacznik:

Stanowisko ---> POBIERZ

 

Akcja „INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii"

"W ramach Akcji „INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii" proponujemy Państwu ochronę ubezpieczeniową z dodatkową sumą ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku COVID-19 w cenie ubezpieczenia INTER Medyk Life
  • Jeśli mają Państwo 18-65 lat i chcą zabezpieczyć swoich Najbliższych na wypadek, gdyby Państwa zabrakło, w okresie trwania Akcji zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia INTER Medyk Life w wariancie od I do VI, obejmującej dodatkową ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci w wyniku COVID-19  
  • Dodatkowe 50 000 zł albo 100 000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID-19 – w zależności od wariantu ubezpieczenia INTER Medyk Life
  • Okres objęcia ochroną ubezpieczeniową z dodatkową sumą ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku COVID-19 – 3 miesiące
  • Akcja " INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii" trwa od 04.01.2021 do 28.02.2021
Informacje dotyczące możliwości uzyskania dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej znajdą Państwo klikając poniżej."

Jubileusz XXX-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Załącznik:

Pismo w załaczniku ---> POBIERZ
 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie zatrudni pielęgniarkę

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 lutego 2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 13 43 219 10

Krosno, 4 styczeń 2021 r.

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia po 1 stycznia 2021 r. co do zasady, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. W przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych dopuszczalne jest prowadzenie jej w postaci papierowej. Jednakże mając na uwadze kierunek zmian zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, zachęcamy, aby dostosować warunki w podmiotach do możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

Wyjątek od powyższej reguły swobody wyboru w jakiej postaci podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną, stanowi elektroniczna dokumentacja medyczna, którą, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.) stanowią dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  1. recepty,
  2. dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia tj. określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 941, z późn. zm.),
  3. skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),

które winny być prowadzone w formatach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Źródło: LINK

Wejście w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Wyciąg z treści aktu:

Pielęgniarki systemu

Art. 5. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 i 2112) wprowadza się następujące zmiany:

9) w art. 36:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu.”;

10) w art. 36a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kierownikiem zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu.”;

11) art. 37a otrzymuje brzmienie: „Art. 37a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się co najmniej z trzech osób, w tym co najmniej z: jednego pilota zawodowego oraz lekarza systemu lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki systemu.”;

Bezpłatne szczepionki donosowe przeciwko grypie dla dzieci pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza placówki medyczne do współpracy w projekcie

Eksperci podkreślają, że przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie w obecnym okresie –tuż przed planowanym powrotem dzieci do szkół stacjonarnych oraz przed zbliżającym się szczytem zachorowań, który przypada w Polsce na przełom lutego i marca, jest jak najbardziej uzasadnione i wskazane.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych