Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pielęgniarstwo magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po pozytywnej ocenie wniosku przez Polską Komisję Akredytacyjną, przyznał PWSZ im. J. Grodka w Sanoku uprawnienia do prowadzenia dwuletnich studiów magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo. Jest to nowość w ofercie edukacyjnej sanockiej uczelni na rok akademicki 2016/2017.

Informacja dla świadczeniodawców którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - w sprawie kolejnego etapu podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Współczesne wyzwania dla epidemiologii szpitalnej i środowiskowej

Informacja o szkoleniach z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową

Treść informacji: ---> POBIERZ

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych / technikach:---> POBIERZ

Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ oraz odpowiedź Prezesa NFZ

dotyczące podjęcia działań w celu wyjaśnienia zmiany zapisu oraz przywrócenia proponowanego w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej : ---> POBIERZ

Informacja o rekrutacji na kursy dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotycząca podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Nie chcemy powrotu pięcioletniego liceum pielęgniarskiego


 

Informacja w sprawie bezrobotnych pielęgniarek

Informacja: ---> POBIERZ
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych