Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz załącznik

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz załącznik do ww. komentarza stanowiący opinię prawną z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

Załacznik ---> POBIERZ
 

Opinia prawna ws. pobierania i transportu materiału do badań diagnostycznych

Opinia prawna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Czy pielęgniarka może zastąpić położną? Czy położna może zastąpić pielęgniarkę?

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

przygotowała:

dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadz., radca prawny

 

Zagadnienie

Do Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych napływają niepokojące informacje, iż niektórzy kierownicy podmiotów leczniczych – uważają,

Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii korona-wirusa SARS-CoV-2


Załącznik ---> POBIERZ

Zmiany w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), ustawodawca wdrożył w życie istotne dla wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej zmiany

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ ws. realizacji przez położne POZ zleceń u pacjentek po operacjach ginekologicznych


Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia MZ w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Załącznik ---> POBIERZ

Informacja CKPPiP

Szanowni Państwo,
 
W związku z ogłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytaniem ofertowym na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2020 roku ", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób (w przypadku urzędów wojewódzkich – konsultantów wojewódzkich), które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.
Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2020 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 z późn. zm.).
        Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym  należy przesłać na adres mailowy oferty@ckppip.edu.pl  do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie LINK w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

Załączniki ---> POBIERZ

 

Pismo oraz notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Pismo oraz notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia, które zostało zorganizowane na wniosek samorządu w związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 3.08.2020r. w sprawie realizacji projektu graniowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podziękowała za współpracę Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu

Pan

Profesor Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a przede wszystkim całego naszego środowiska zawodowego dziękuję za wysiłek włożony w pracę, dzięki której po raz pierwszy od lat zaczął się zmieniać obraz polskiego pielęgniarstwa. Za niepozorowany dialog i rzeczywiste zrozumienie naszej sytuacji. Za niezłomność w dążeniu do celu, którym było znalezienie skutecznych rozwiązań. Za odwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących pielęgniarskich problemów i przekonanie, że wyjścia z trudnej sytuacji należy szukać „tu i teraz”.

Porozumienie z 9 lipca 2018 r., zawarte przez NIPiP i OZZPiP z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ w środowisku pielęgniarek i położnych już zostało określone jako tzw. „pakiet Szumowskiego”. Zawsze będziemy pamiętać o tym, kto dopilnował, by resort zagwarantował polskim pielęgniarkom i położnym m.in. realny wzrost wynagrodzenia, nowe normy zatrudnienia, płatny urlop szkoleniowy, dodanie do koszyka świadczeń gwarantowanych porady pielęgniarskiej, stypendia dla studentów i absolwentów. Zawsze będziemy wdzięczni za pracę, której owocem było przyjęcie przez radę Ministrów dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, która precyzyjnie określa harmonogram działań na rzecz rozwoju naszych profesji w ciągu najbliższych lat.

Panie Ministrze, „Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra” –pisała Melody Beattie. Nasze środowisko dziękuje za czas, którym podzielił się Pan z nami i za „wizję jutra”, która dzięki Pańskim wysiłkom maluje polskie pielęgniarstwo i położnictwo w jaśniejszych barwach.

Zapewniamy o naszym wsparciu i z serca życzymy sukcesów w życiu zawodowym, a prywatnym – zdrowia i więcej czasu dla Rodziny.

Z wyrazami szacunku

(-)Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych