Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem?

Gabriel Leung, ekspert ds. epidemiologii koronawirusa, powiedział, że 60% światowej populacji może ostatecznie zostać zarażonych. Pojawienie się epidemii we Włoszech wywołało panikę w całej Europie. Do szpitali zaczęli zgłaszać się masowo pacjenci. W tej sytuacji Główny Inspektor Sanitarny informuje, jak zapobiegać zakażeniuCo trzeba wiedzieć o koronawirusie? Więcej informacji na stronie internetowej: LINK

Nowe świadczenie – porada pielęgniarska i położnicza

Porada pielęgniarska i położnicza obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W ramach tej porady pielęgniarka, położna może udzielać samodzielnych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Nowe rozwiązanie  to nie tylko szansa na poszerzenie kompetencji, a co za tym idzie zwiększenie samodzielności zawodowej pielęgniarki, położnej, ale również ułatwienie pacjentom dostępu do specjalistycznych świadczeń medycznych. Chodzi o usprawnienie systemu, poprawienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zależy nam na tym, aby pacjent jak najszybciej uzyskał poradę specjalistyczną – podkreślała podczas spotkania Minister Józefa Szczurek-Żelazko.Nowe świadczenie jest osobno finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  i udzielane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) w następujących dziedzinach: chirurgia ogólna, kardiologia, diabetologia oraz przez położną w dziedzinie położnictwo i ginekologia.
 

Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
 
W dniu  15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego.
Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko, środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych nadal miało możliwość kształcenia się  w ramach odrębnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
 W roku 200-lecia narodzin Twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, hasłem naszego święta jest: ,,Kunszt pielęgniarstwa operacyjnego”. Kunszt to umiejętność wykonywania czegoś doprowadzone do perfekcji. Praca  pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych to nieustanne dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pacjentom, to dążenie do bezbłędnego wykonywania naszych obowiązków, to również  konieczność ciągłej nauki. 
Niech więc  nie zabraknie nam wytrwałości w dążeniu do perfekcji, czego Wam, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy i sobie życzę.
w imieniu Zarządu i własnym
Joanna Borzęcka
prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek


 

Spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego

Dzisiaj, 7 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie zachowań agresywnych wobec personelu medycznego w podmiotach leczniczych.

Agresja wobec personelu medycznego to ważny problem polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy placówek medycznych coraz częściej są narażeni nie tylko na ataki werbalne, lecz także na fizyczną napaść ze strony pacjenta i jego rodziny. Przemoc w polskich szpitalach staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, wpływając na bezpieczeństwo codziennej pracy osób wykonujących zawody medyczne.

Znalezieniu skutecznych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom, położnym i innym pracownikom medycznym, poświęcone było dzisiejsze spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele:

  • Ministerstwa Zdrowia – Minister Józefa Szczurek-Żelazko, Minister Waldemar Kraska, Dyrektor Greta Kanownik, Dyrektor Jan Gessek
  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas, Mariola Łodzińska
  • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – K. Ptok, L. Kaczmarska, Z. Bujak, H. Peplińska
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji
  • Prokuratury Krajowej – Agnieszka Goździk
  • związków zawodowych: OPZZ, ratownictwa medycznego.

Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność podjęcia zmian legislacyjnych, ponieważ coraz częstsze przypadki zachowań agresywnych ze strony pacjentów pokazują, iż obowiązujące zapisy dotyczące ochrony prawnej obejmującej pracowników medycznych, nie są wystarczające. Wszyscy zgodzili się, że należy podjąć konkretne działania, które poprawią bezpieczeństwo zatrudnionych kadr w polskich podmiotach leczniczych. Należy podjąć działania w zakresie: obowiązku zgłaszania i rejestrowania agresji, opracowania i wdrożenia procedur postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pacjenta lub jego rodziny; prowadzić szkolenia dla kadr medycznych w tym z zakresu samoobrony i rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych oraz postępowania w trakcie agresji, wprowadzić obowiązek udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej po aktach agresji, wyposażenie pielęgniarek i położnych w urządzenia informujące o zagrożeniu.

Prezes Zofia Małas przedstawiła wstępną analizę ankiety przygotowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dotyczącej zachowań agresywnych wobec pielęgniarek i położnych w opiece zdrowotnej. Wyniki ankiety są niepokojące, bo jednoznacznie wskazują, iż skala tego zjawiska jest wysoka. Na 817 pielęgniarek i położnych, które wypełniły ankietę, zachowania agresywne występowały w 21 rodzajach placówek ochrony zdrowia i innych instytucjach takich jak DPS czy nawet żłobki. Najwięcej agresji jest w oddziałach szpitalnych następnie w SOR i Izbach Przyjęć, nieco mniej na psychiatrii. Z informacji uzyskanych od pielęgniarek i położnych wynika, że jest niska zgłaszalność agresji na psychiatrii ponieważ panuje przekonanie, że jest to ryzyko wpisane w miejsce pracy i brak możliwości zgłoszenia takich przypadków. Ankieta jest na stronie NIPiP od połowy grudnia 2019 roku i cały czas zbierane są dane, które zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
Przedstawicielka Prokuratury Generalnej poinformowała, że w chwili obecnej skierowano ponad 500 wniosków o ukaranie za napaść wobec pielęgniarki, położnej, ratownika, lekarza.

Podczas spotkania uzgodniono, że każda ze stron przygotuje propozycje rozwiązań prawnych w tym zakresie. Minister Józefa Szczurek-Żelazko zadeklarowała pomoc w zorganizowaniu podobnych spotkań także na poziomie województw.

Informacja o Zjeździe Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuSzanowni Państwo, 

W 2020 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku obchodzi Jubileusz 70-lecia powstania.  Serdecznie zachęcamy do udziału w obchodach Jubileuszu.
 

Z poważaniem

Elżbieta Roszkowska

Kierownik Biura Rektora


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
+48 85 748 54 04
+48 505 102 455


 

Praca

Komunikat - społeczny projekt Planu umiejscowienia CZP w województwie podkarpackim

Filia Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zaprasza do konsultacji społecznego projektu „Planu umiejscowienia sieci Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie województwa podkarpackiego”, który jest dostępny na stronie: LINK

 

Swoje uwagi i propozycje można kierować na adres zdrowie.psychiczne@onet.pl Raport o nadesłanych opiniach zostanie opublikowany na stronie internetowej i przekazany do Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.   

 

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania, konsultacji, bezpłatnego szkolenia na temat upowszechniania środowiskowej opieki psychiatrycznej, standardów organizacyjnych Centrum Zdrowia Psychicznego, modelu bio-psycho-społecznego i podejścia otwartego dialogu w opiece psychiatrycznej itp., proszę o kontakt emailowy na adres dariusz.baran@op.pl  

 

Dariusz Baran

Przewodniczący Filii Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

LINK
 

Komunikat NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, oraz otrzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

  • kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,
  • kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now PolskaDziś, 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia spotkali się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezes Zofią Małas na czele, organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne, środowiska akademickiego i studentów, by uroczyście zainaugurować kampanię Nursing Now Polska. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie naszej roli w ochronie zdrowia. Jak mówiła Minister Józefa Szczurek-Żelazko, przed nami szczególny rok – Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej, który obchodzimy w dwusetną rocznicę urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. – Pokażmy absolwentom, że jest to zawód, który warto wybrać, bo daje szansę samorealizacji.

Jak widzą go młodzi ludzie, jakie są ich zawodowe marzenia? Wymownie pokazali to, unosząc w trakcie uroczystości banery, wskazujące najistotniejsze problemy ich zdaniem, z którymi przyjdzie się im zmierzyć.

Statystyki jednoznacznie pokazują, że do 2030 roku na całym świecie potrzeba będzie 9 milionów pielęgniarek i położnych. Na niedobory kadry cierpią wszystkie kraje – to jeden z głównych powodów zainicjowania kampanii Nursing Now, do której przyłączyła się także Polska.

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji

Szanowni Państwo

W związku z podjęciem przez NRPiP rozmów z Wiceministrem  Zdrowia Januszem Cieszyńskim w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizacje zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie, przesyłamy w załączeniu i poniżej informacje na w/w temat. W połowie grudnia odbyło się w CSIOZ spotkanie gdzie ustalono najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez CSIOZ projektu szkoleniowego, który dedykowany jest pracownikom medycznym w tym pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w POZ-ach i szpitalach posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych