Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPRAWIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2


Treść w załaczniku ---> POBIERZ

 

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 3 marca 2020 r.
 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowny Panie Przewodniczący,
 
Przesyłam w załączeniu Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Okręgowej Izby.
 
Z poważaniem
 
Marzena Mazurek
Asystent Prezesa

Załaczniki:
APEL ---> POBIERZ

Praca w Żłobku w Ustrobnej


Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

 

Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem?

Gabriel Leung, ekspert ds. epidemiologii koronawirusa, powiedział, że 60% światowej populacji może ostatecznie zostać zarażonych. Pojawienie się epidemii we Włoszech wywołało panikę w całej Europie. Do szpitali zaczęli zgłaszać się masowo pacjenci. W tej sytuacji Główny Inspektor Sanitarny informuje, jak zapobiegać zakażeniuCo trzeba wiedzieć o koronawirusie? Więcej informacji na stronie internetowej: LINK

Nowe świadczenie – porada pielęgniarska i położnicza

Porada pielęgniarska i położnicza obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W ramach tej porady pielęgniarka, położna może udzielać samodzielnych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Nowe rozwiązanie  to nie tylko szansa na poszerzenie kompetencji, a co za tym idzie zwiększenie samodzielności zawodowej pielęgniarki, położnej, ale również ułatwienie pacjentom dostępu do specjalistycznych świadczeń medycznych. Chodzi o usprawnienie systemu, poprawienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zależy nam na tym, aby pacjent jak najszybciej uzyskał poradę specjalistyczną – podkreślała podczas spotkania Minister Józefa Szczurek-Żelazko.Nowe świadczenie jest osobno finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  i udzielane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) w następujących dziedzinach: chirurgia ogólna, kardiologia, diabetologia oraz przez położną w dziedzinie położnictwo i ginekologia.
 

Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
 
W dniu  15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego.
Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko, środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych nadal miało możliwość kształcenia się  w ramach odrębnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
 W roku 200-lecia narodzin Twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, hasłem naszego święta jest: ,,Kunszt pielęgniarstwa operacyjnego”. Kunszt to umiejętność wykonywania czegoś doprowadzone do perfekcji. Praca  pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych to nieustanne dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pacjentom, to dążenie do bezbłędnego wykonywania naszych obowiązków, to również  konieczność ciągłej nauki. 
Niech więc  nie zabraknie nam wytrwałości w dążeniu do perfekcji, czego Wam, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy i sobie życzę.
w imieniu Zarządu i własnym
Joanna Borzęcka
prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek


 

Spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego

Dzisiaj, 7 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie zachowań agresywnych wobec personelu medycznego w podmiotach leczniczych.

Agresja wobec personelu medycznego to ważny problem polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy placówek medycznych coraz częściej są narażeni nie tylko na ataki werbalne, lecz także na fizyczną napaść ze strony pacjenta i jego rodziny. Przemoc w polskich szpitalach staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, wpływając na bezpieczeństwo codziennej pracy osób wykonujących zawody medyczne.

Znalezieniu skutecznych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom, położnym i innym pracownikom medycznym, poświęcone było dzisiejsze spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele:

  • Ministerstwa Zdrowia – Minister Józefa Szczurek-Żelazko, Minister Waldemar Kraska, Dyrektor Greta Kanownik, Dyrektor Jan Gessek
  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas, Mariola Łodzińska
  • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – K. Ptok, L. Kaczmarska, Z. Bujak, H. Peplińska
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji
  • Prokuratury Krajowej – Agnieszka Goździk
  • związków zawodowych: OPZZ, ratownictwa medycznego.

Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność podjęcia zmian legislacyjnych, ponieważ coraz częstsze przypadki zachowań agresywnych ze strony pacjentów pokazują, iż obowiązujące zapisy dotyczące ochrony prawnej obejmującej pracowników medycznych, nie są wystarczające. Wszyscy zgodzili się, że należy podjąć konkretne działania, które poprawią bezpieczeństwo zatrudnionych kadr w polskich podmiotach leczniczych. Należy podjąć działania w zakresie: obowiązku zgłaszania i rejestrowania agresji, opracowania i wdrożenia procedur postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pacjenta lub jego rodziny; prowadzić szkolenia dla kadr medycznych w tym z zakresu samoobrony i rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych oraz postępowania w trakcie agresji, wprowadzić obowiązek udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej po aktach agresji, wyposażenie pielęgniarek i położnych w urządzenia informujące o zagrożeniu.

Prezes Zofia Małas przedstawiła wstępną analizę ankiety przygotowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dotyczącej zachowań agresywnych wobec pielęgniarek i położnych w opiece zdrowotnej. Wyniki ankiety są niepokojące, bo jednoznacznie wskazują, iż skala tego zjawiska jest wysoka. Na 817 pielęgniarek i położnych, które wypełniły ankietę, zachowania agresywne występowały w 21 rodzajach placówek ochrony zdrowia i innych instytucjach takich jak DPS czy nawet żłobki. Najwięcej agresji jest w oddziałach szpitalnych następnie w SOR i Izbach Przyjęć, nieco mniej na psychiatrii. Z informacji uzyskanych od pielęgniarek i położnych wynika, że jest niska zgłaszalność agresji na psychiatrii ponieważ panuje przekonanie, że jest to ryzyko wpisane w miejsce pracy i brak możliwości zgłoszenia takich przypadków. Ankieta jest na stronie NIPiP od połowy grudnia 2019 roku i cały czas zbierane są dane, które zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
Przedstawicielka Prokuratury Generalnej poinformowała, że w chwili obecnej skierowano ponad 500 wniosków o ukaranie za napaść wobec pielęgniarki, położnej, ratownika, lekarza.

Podczas spotkania uzgodniono, że każda ze stron przygotuje propozycje rozwiązań prawnych w tym zakresie. Minister Józefa Szczurek-Żelazko zadeklarowała pomoc w zorganizowaniu podobnych spotkań także na poziomie województw.

Informacja o Zjeździe Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuSzanowni Państwo, 

W 2020 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku obchodzi Jubileusz 70-lecia powstania.  Serdecznie zachęcamy do udziału w obchodach Jubileuszu.
 

Z poważaniem

Elżbieta Roszkowska

Kierownik Biura Rektora


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
+48 85 748 54 04
+48 505 102 455


 

Praca

Komunikat - społeczny projekt Planu umiejscowienia CZP w województwie podkarpackim

Filia Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zaprasza do konsultacji społecznego projektu „Planu umiejscowienia sieci Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie województwa podkarpackiego”, który jest dostępny na stronie: LINK

 

Swoje uwagi i propozycje można kierować na adres zdrowie.psychiczne@onet.pl Raport o nadesłanych opiniach zostanie opublikowany na stronie internetowej i przekazany do Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.   

 

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania, konsultacji, bezpłatnego szkolenia na temat upowszechniania środowiskowej opieki psychiatrycznej, standardów organizacyjnych Centrum Zdrowia Psychicznego, modelu bio-psycho-społecznego i podejścia otwartego dialogu w opiece psychiatrycznej itp., proszę o kontakt emailowy na adres dariusz.baran@op.pl  

 

Dariusz Baran

Przewodniczący Filii Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

LINK
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych