Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Interpretacja przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wraz z odpowiedzią Ministra Zdrowia

Załączniki:

Wątpliwości - ustawa o najniższym wynagrodzeniu 17.12.2021 ---> POBIERZ

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 

Zmiany regulaminów

Informacje o studiach na kierunku położnictwo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadzające Obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych

Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.
Poz. 2398

ROZPORZĄDZENI E
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych wraz z odpowiedzią.


Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ

 

Praca dla Pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ma-Ter Pielęgniarska Opieka Domowa,

zatrudni pielęgniarki do pracy w opiece długoterminowej domowej.

Wymagane prawo wykonywania zawodu oraz kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego lub zachowawczego lub opieki długoterminowej.

Z powodu konieczności dojazdów do pacjentów, wymagane prawo jazdy kategorii B.

Praca na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, lub umowa zlecenia (w przypadku dodatkowego zatrudnienia).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres : nzoz.mater@onet.pl

 

Stanowisko w sprawie wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w praktyce Pielęgniarki i Położnej webinarium 11 stycznia 2022 r.

NIPiP i PARPA zapraszają

Położne i Pielęgniarki

na bezpłatny webinar

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia – dodatki covidowe


Wiećej informacji w LINKU
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności dla których ocena ryzyka wykazuje potencjalne narażenie zawodowe na SARS-CoV-2

I. Ocena ryzyka w miejscu pracy dla SARS-CoV-2

1. Potencjał narażenia zawodowego pracowników na SARS-CoV-2 określa się na podstawie prawdopodobieństwa wejścia w bezpośredni, pośredni lub bliski kontakt z osobą zarażoną wirusem. Należy tu uwzględnić:

  1. bezpośredni kontakt fizyczny lub opiekę lub kontakt ze skażonymi powierzchniami
    i przedmiotami (fomity) podczas procedur wytwarzania aerozolu u pacjentów
    z COVID-19 bez zastosowanych odpowiednich Środków Ochrony Indywidualnej w celu ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2, zwanych dalej „ŚOI”, lub
  2. pracę z osobami zakażonymi w zamkniętych, zatłoczonych pomieszczeniach lub innych miejscach z niewystarczającą wentylacją.
2. Pracodawcy, w porozumieniu z pracownikami i ich przedstawicielami oraz współpracując
współudziale ekspertami w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń oraz medycyny pracy, powinni przeprowadzać i regularnie aktualizować ocenę ryzyka w miejscu pracy pod kątem SARS-CoV-2.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych