Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU


2021

Uprzejmie informuję, że  w dniu 21 stycznia 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2020 roku, które wyniosło 5 410,45 zł. 

Wobec powyższego, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 109,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 54,50 zł.
 
 

2020

Uprzejmie informuję, że  w dniu  21 stycznia 2020 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS  w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. że w dniu, które wyniosło 5167,98 zł.


Wobec powyższego, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 104,00  – w przypadku praktyki zawodowej (2%).
Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 52,00 zł.
 

2019
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 18 stycznia 2019 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r., które wyniosło 4.851,61zł.

Wobec powyższego, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 98,00  – w przypadku praktyki zawodowej (2%).
Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 49,00 zł. 
 
 

2018
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Wobec powyższego, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 91,00 – w przypadku praktyki zawodowej (2%).
Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 45,50 zł. 2017

Opłata za wpis do rejestru działalności leczniczej, w przypadku praktyki pielęgniarki/położnej, wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. 
Na rok 2017 opłata wynosi 86,00 zł. Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 43,00 zł.

 
 

 

Copyright 2021 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych