Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA RZECZ SAMORZĄDU

Prosimy o przesyłanie danych o opłaceniu składek za dany okres w pliku według wzoru--> POBIERZ

na adres pwz@oipip.krosno.pl

System umożliwia import danych z pliku o ustalonym formacie z identyfikacją pielęgniarek po nr PWZ.
Struktura pliku składa się z kolumn ułożonych w kolejności:

PESEL;nr PWZ;rok (czterocyfrowy);miesiąc (od 1 do 12);kwota (bez symbolu waluty);
                    
Kolumny wymagane do poprawnego importu danych to:  PESEL lub PWZ, rok i miesiąc. Separatorem pól jest średnik, separatorem dziesiętnym przecinek. Puste pola proszę oznaczać przez "0" (zero),  koniec wiersza średnikiem.
W nazwie pliku proszę zawrzeć nazwę ZOZ-u oraz okres za jaki opłacane są składki np. NAZWA_ZOZ_07_2014.csv

 

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału: POBIERZ

​INFORMACJE O OPŁACENIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

INFORMACJE  O  OPŁACENIU  SKŁADEK  CZŁONKOWSKICH
 
Podstawa prawna obowiązku opłacania składek:
– ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zmianami.)
– tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.
 
SKŁADKI NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
 
PKO BP o/ Krosno
Nr 70 1020 2964 0000 6302 0003 5998 - do piętnastego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest pielęgniarka lub położna. 

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ:

1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;

 
2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych;

4. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

WAŻNY KOMUNIKAT
 
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku uległa zmianie wysokość składki członkowskiej dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej oraz dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych -
wysokość miesięcznej składki - 33,03 zł.

 
INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2017 ROK
  1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 86,00 zł
  2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 43,00 zł
  3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 257,00 zł


Bożena Jastrzębska
Skarbnik ORPiP w Krośnie

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych