Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


​INFORMACJE O OPŁACENIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

 
Podstawa prawna obowiązku opłacania składek:
– ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zmianami.)
– tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnychw sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału: POBIERZ
 
OKREŚLENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ:

1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;

 
2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych;

4. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.


W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy – na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy
 2. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem
 3. Wykonujące zawód wyłącznie w formie wolonatriatu
 4. przebywające na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim
 5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu
 6. Będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu
 7. Pobierających zasiłek chorobowy z ZUS –bez stosunku pracy
 8. Niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty składki w sposób niezgodny z w/w uchwałą Krajowego Zjazdu jest równoznaczne z niepłaceniem składki członkowskiej.Prosimy o przesyłanie danych o opłaceniu składek za dany okres w pliku według wzoru--> POBIERZ

na adres pwz@oipip.krosno.pl

System umożliwia import danych z pliku o ustalonym formacie z identyfikacją pielęgniarek po nr PWZ.
Struktura pliku składa się z kolumn ułożonych w kolejności:

PESEL;nr PWZ;rok (czterocyfrowy);miesiąc (od 1 do 12);kwota (bez symbolu waluty);
                    
Kolumny wymagane do poprawnego importu danych to:  PESEL lub PWZ, rok i miesiąc. Separatorem pól jest średnik, separatorem dziesiętnym przecinek. Puste pola proszę oznaczać przez "0" (zero),  koniec wiersza średnikiem.
W nazwie pliku proszę zawrzeć nazwę ZOZ-u oraz okres za jaki opłacane są składki np. NAZWA_ZOZ_07_2014.csv
 
SKŁADKI NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
 
PKO BP o/ Krosno
Nr 70 1020 2964 0000 6302 0003 5998 - do piętnastego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest pielęgniarka lub położna. 

 


Bożena Jastrzębska
Skarbnik ORPiP w Krośnie
 
KOMUNIKAT  o wysokości opłat  w 2024 roku

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składki członkowskiej w 2024 r. w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenia) w tym pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wynosi – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego t.j. 58,26 zł miesięcznie. Składki opłaca się do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki lub położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (wpis do RPWDL) stanowi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" i wynosi 149,00 zł
 2. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w RPWDL stanowi 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej tj. 74,50 zł

REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Wysokość opłaty za wpis oraz zmianę danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"  wynosi: 447,00 zł

OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Wysokość opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej – 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) wynosi:
-w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.-127,26 zł
-w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.-129 zł


Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie:
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

 

KOMUNIKAT  o wysokości opłat  w 2023 roku

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składki członkowskiej w 2023 r. w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenia) w tym pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wynosi – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego t.j. 52,24 zł miesięcznie. Składki opłaca się do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki lub położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (wpis do RPWDL) stanowi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" i wynosi 134,00 zł
 2. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w RPWDL stanowi 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej tj. 67,00 zł

REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 

Wysokość opłaty za wpis oraz zmianę danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"  wynosi: 400,00 zł

 

OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Wysokość opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej – 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) wynosi 104,70 zł

Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie:
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

 


 
 

KOMUNIKAT  o wysokości opłat  w 2022 roku

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składki członkowskiej w 2022 r. w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenia) w tym pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wynosi – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego t.j. 46,66 zł miesięcznie. Składki opłaca się do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki lub położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (wpis do RPWDL) stanowi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" i wynosi 118,00 zł
 2. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w RPWDL stanowi 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej tj. 59,00 zł

REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 

Wysokość opłaty za wpis oraz zmianę danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"  wynosi: 354,00 zł

 

OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Wysokość opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej – 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) wynosi 90,30 zł

Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie:
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

 


KOMUNIKAT  o wysokości opłat  w 2021 roku

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składki członkowskiej w 2021 r. w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy pielęgniarek/położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenia) w tym pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wynosi – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego t.j. 42,42 zł miesięcznie. Składki opłaca się do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki lub położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (wpis do RPWDL) stanowi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i wynosi 109,00 zł
 2. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w RPWDL stanowi 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej tj. 54,50 zł

REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Wysokość opłaty za wpis oraz zmianę danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  wynosi: 325,00 zł
OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej – 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) wynosi 84,00 zł

Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie:
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998


 

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2020 ROK

Wysokość składki członkowskiej w 2020 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 40 zł 26 gr.


Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 5367,71 zł.


 Jednocześnie informujemy, że w 2020 roku (jak i w poprzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


 Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 916) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.
 
Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. z 2018 r., poz. 916)
 
INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2020 ROK

 1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 104,00 zł
 2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 52,00 zł
 3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 311,00 zł

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2019 ROK


Wysokość składki członkowskiej w 2019 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 38 zł 03 gr.


Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 5071zł 25 gr.


 Jednocześnie informujemy, że w 2019 roku (jak i w poprzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


 Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 916) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.
 
Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. z 2018 r., poz. 916)
 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2019 ROK

 1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 98,00 zł
 2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 49,00 zł
 3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 292,00 zł

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2018 ROK

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 35 zł 55 gr.


Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4739 zł 51 gr.


 Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku (jak i w poprzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


 Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 
Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.).
  

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2017 ROK

WAŻNY KOMUNIKAT
 
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku uległa zmianie wysokość składki członkowskiej dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej oraz dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych - wysokość miesięcznej składki - 33,03 zł.
 
INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2017 ROK

 1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 86,00 zł
 2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 43,00 zł
 3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 257,00 zł

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2021 ROK

 
Wysokość składki członkowskiej w 2021 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 42 zł 42 gr.


Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 5655,43 zł.


Jednocześnie informujemy, że w 2021 roku (jak i w poprzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 916) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.
 
Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. z 2018 r., poz. 916)
 
INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2021 ROK
 1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 109,00 zł
 2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 54,50 zł
 3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 325,00 zł

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych