Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Apel samorządów zawodów medycznych w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

Samorządy zawodów medycznych oczekują wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych zapewniających wzrost bezpieczeństwa obywateli. Regulacje takie muszą być kompleksowe i nie powinny cedować z organów władzy publicznej na pracodawców i przedsiębiorców odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju.

Oczekujemy racjonalnego określenia zasad dostępu do usług i handlu. Tego rodzaju rozwiązania prawne, wprowadzone w innych krajach europejskich, spowodowały istotne zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz wzrost liczby osób zaszczepionych. Co istotne regulacje takie pozwolą uniknąć zamykania poszczególnych zakładów pracy czy branż gospodarki.

Opiekun medyczny nie będzie szkolił pielęgniarek (Środy z flebotomią)

Pielęgniarki i położne będące samodzielnymi zawodami medycznymi w grupie specjalistów do spraw zdrowia nie powinny podlegać szkoleniom prowadzonym przez przedstawicieli zawodu opiekuna medycznego, który z definicji jest zawodem pomocniczym dla zawodu pielęgniarki.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa za głębokie nadużycie formułowanie tez związanych z deficytami wiedzy w zakresie pobierania badań diagnostycznych przez pielęgniarki i położne.

Pielęgniarki i położne alarmują: mimo że dezynfekcja jest bronią w walce z pandemią, system nie dba o jej jakość. Pseudodezynfekcja zalewa rynek!

Odpowiedź MZ na Stanowiska Samorządów Zawodów Medycznych z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie propozycji wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID - 19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne


 Załącznik ---> POBIERZ
 

Interpretacja przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wraz z odpowiedzią Ministra Zdrowia

Załączniki:

Wątpliwości - ustawa o najniższym wynagrodzeniu 17.12.2021 ---> POBIERZ

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 

Zmiany regulaminów

Informacje o studiach na kierunku położnictwo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadzające Obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych

Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.
Poz. 2398

ROZPORZĄDZENI E
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych wraz z odpowiedzią.


Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ

 

Praca dla Pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ma-Ter Pielęgniarska Opieka Domowa,

zatrudni pielęgniarki do pracy w opiece długoterminowej domowej.

Wymagane prawo wykonywania zawodu oraz kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego lub zachowawczego lub opieki długoterminowej.

Z powodu konieczności dojazdów do pacjentów, wymagane prawo jazdy kategorii B.

Praca na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, lub umowa zlecenia (w przypadku dodatkowego zatrudnienia).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres : nzoz.mater@onet.pl

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych