Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podziękowała za współpracę Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu

Pan

Profesor Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a przede wszystkim całego naszego środowiska zawodowego dziękuję za wysiłek włożony w pracę, dzięki której po raz pierwszy od lat zaczął się zmieniać obraz polskiego pielęgniarstwa. Za niepozorowany dialog i rzeczywiste zrozumienie naszej sytuacji. Za niezłomność w dążeniu do celu, którym było znalezienie skutecznych rozwiązań. Za odwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących pielęgniarskich problemów i przekonanie, że wyjścia z trudnej sytuacji należy szukać „tu i teraz”.

Porozumienie z 9 lipca 2018 r., zawarte przez NIPiP i OZZPiP z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ w środowisku pielęgniarek i położnych już zostało określone jako tzw. „pakiet Szumowskiego”. Zawsze będziemy pamiętać o tym, kto dopilnował, by resort zagwarantował polskim pielęgniarkom i położnym m.in. realny wzrost wynagrodzenia, nowe normy zatrudnienia, płatny urlop szkoleniowy, dodanie do koszyka świadczeń gwarantowanych porady pielęgniarskiej, stypendia dla studentów i absolwentów. Zawsze będziemy wdzięczni za pracę, której owocem było przyjęcie przez radę Ministrów dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, która precyzyjnie określa harmonogram działań na rzecz rozwoju naszych profesji w ciągu najbliższych lat.

Panie Ministrze, „Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra” –pisała Melody Beattie. Nasze środowisko dziękuje za czas, którym podzielił się Pan z nami i za „wizję jutra”, która dzięki Pańskim wysiłkom maluje polskie pielęgniarstwo i położnictwo w jaśniejszych barwach.

Zapewniamy o naszym wsparciu i z serca życzymy sukcesów w życiu zawodowym, a prywatnym – zdrowia i więcej czasu dla Rodziny.

Z wyrazami szacunku

(-)Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


 

IV Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i PołożnejW związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną IV Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej odbędzie się w wersji online.

Udział będzie bezpłatny – wszyscy uczestnicy, którzy wpłacili opłatę konferencyjną – otrzymają zwrot 100% środków. Zapraszamy do śledzenia zmian na stronie www.fpp.edu.pl i do udziału w IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej z dostępem do wykładów w dniach 9 – 18 październik 2020 r.

Każdy uczestnik E-FORUM otrzyma certyfikat.

Zapraszamy.

MZ czeka na najlepsze pielęgniarki sytemu. Zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda

Nagrody im. Bł. Gerarda przyznawane są za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym. Uroczyste rozdanie odbywa się co roku 13 października – w Dniu Ratownictwa Medycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są od 10 sierpnia do 10 września. Kandydata do nagrody może zgłosić: podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (szpitalny oddział ratunkowy lub zespół ratownictwa medycznego), organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego (w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze). Minister zdrowia może również przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Szczegóły LINK

Opinia prawna w sprawie samodzielnego ordynowania i wystawiania recept na leki z grupy OTC przez pielęgniarki i położne


Załącznik ---> POBIERZ

 

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 – pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza konkurs na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, która dotyczy zmiany kar za błędy medyczne wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Karnego

Pismo stanowi odpowiedź na Stanowisko nr 38 NRPiP z dnia 24.06.2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19.06.2020 r.o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza Antykryzysowa 4.0 (DzU. z 2020 r., poz. 1086) przesłane do Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Przekazujemy pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie aktualizacji procedur oraz wytycznych dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, stanowiące odpowiedź na pismo NRPiP skierowane do MZ 6 lipca 2020 r.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 lipca 2020 r.

Pismo NRPiP 31.07.2020 r. ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 31.07.2020 r. ---> POBIERZ
 

Ankieta: „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”

Prośba o wypełnienie ankiety pt. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która dostępna jest pod linkiem:
LINK
 
Pismo z Instytutu Psychologii ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych