Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego

Dzisiaj, 7 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie zachowań agresywnych wobec personelu medycznego w podmiotach leczniczych.

Agresja wobec personelu medycznego to ważny problem polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy placówek medycznych coraz częściej są narażeni nie tylko na ataki werbalne, lecz także na fizyczną napaść ze strony pacjenta i jego rodziny. Przemoc w polskich szpitalach staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, wpływając na bezpieczeństwo codziennej pracy osób wykonujących zawody medyczne.

Znalezieniu skutecznych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom, położnym i innym pracownikom medycznym, poświęcone było dzisiejsze spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele:

  • Ministerstwa Zdrowia – Minister Józefa Szczurek-Żelazko, Minister Waldemar Kraska, Dyrektor Greta Kanownik, Dyrektor Jan Gessek
  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas, Mariola Łodzińska
  • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – K. Ptok, L. Kaczmarska, Z. Bujak, H. Peplińska
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji
  • Prokuratury Krajowej – Agnieszka Goździk
  • związków zawodowych: OPZZ, ratownictwa medycznego.

Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność podjęcia zmian legislacyjnych, ponieważ coraz częstsze przypadki zachowań agresywnych ze strony pacjentów pokazują, iż obowiązujące zapisy dotyczące ochrony prawnej obejmującej pracowników medycznych, nie są wystarczające. Wszyscy zgodzili się, że należy podjąć konkretne działania, które poprawią bezpieczeństwo zatrudnionych kadr w polskich podmiotach leczniczych. Należy podjąć działania w zakresie: obowiązku zgłaszania i rejestrowania agresji, opracowania i wdrożenia procedur postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pacjenta lub jego rodziny; prowadzić szkolenia dla kadr medycznych w tym z zakresu samoobrony i rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych oraz postępowania w trakcie agresji, wprowadzić obowiązek udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej po aktach agresji, wyposażenie pielęgniarek i położnych w urządzenia informujące o zagrożeniu.

Prezes Zofia Małas przedstawiła wstępną analizę ankiety przygotowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dotyczącej zachowań agresywnych wobec pielęgniarek i położnych w opiece zdrowotnej. Wyniki ankiety są niepokojące, bo jednoznacznie wskazują, iż skala tego zjawiska jest wysoka. Na 817 pielęgniarek i położnych, które wypełniły ankietę, zachowania agresywne występowały w 21 rodzajach placówek ochrony zdrowia i innych instytucjach takich jak DPS czy nawet żłobki. Najwięcej agresji jest w oddziałach szpitalnych następnie w SOR i Izbach Przyjęć, nieco mniej na psychiatrii. Z informacji uzyskanych od pielęgniarek i położnych wynika, że jest niska zgłaszalność agresji na psychiatrii ponieważ panuje przekonanie, że jest to ryzyko wpisane w miejsce pracy i brak możliwości zgłoszenia takich przypadków. Ankieta jest na stronie NIPiP od połowy grudnia 2019 roku i cały czas zbierane są dane, które zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
Przedstawicielka Prokuratury Generalnej poinformowała, że w chwili obecnej skierowano ponad 500 wniosków o ukaranie za napaść wobec pielęgniarki, położnej, ratownika, lekarza.

Podczas spotkania uzgodniono, że każda ze stron przygotuje propozycje rozwiązań prawnych w tym zakresie. Minister Józefa Szczurek-Żelazko zadeklarowała pomoc w zorganizowaniu podobnych spotkań także na poziomie województw.

Informacja o Zjeździe Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuSzanowni Państwo, 

W 2020 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku obchodzi Jubileusz 70-lecia powstania.  Serdecznie zachęcamy do udziału w obchodach Jubileuszu.
 

Z poważaniem

Elżbieta Roszkowska

Kierownik Biura Rektora


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
+48 85 748 54 04
+48 505 102 455


 

Praca

Komunikat - społeczny projekt Planu umiejscowienia CZP w województwie podkarpackim

Filia Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zaprasza do konsultacji społecznego projektu „Planu umiejscowienia sieci Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie województwa podkarpackiego”, który jest dostępny na stronie: LINK

 

Swoje uwagi i propozycje można kierować na adres zdrowie.psychiczne@onet.pl Raport o nadesłanych opiniach zostanie opublikowany na stronie internetowej i przekazany do Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.   

 

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania, konsultacji, bezpłatnego szkolenia na temat upowszechniania środowiskowej opieki psychiatrycznej, standardów organizacyjnych Centrum Zdrowia Psychicznego, modelu bio-psycho-społecznego i podejścia otwartego dialogu w opiece psychiatrycznej itp., proszę o kontakt emailowy na adres dariusz.baran@op.pl  

 

Dariusz Baran

Przewodniczący Filii Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

LINK
 

Komunikat NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, oraz otrzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

  • kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,
  • kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now PolskaDziś, 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia spotkali się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezes Zofią Małas na czele, organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne, środowiska akademickiego i studentów, by uroczyście zainaugurować kampanię Nursing Now Polska. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie naszej roli w ochronie zdrowia. Jak mówiła Minister Józefa Szczurek-Żelazko, przed nami szczególny rok – Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej, który obchodzimy w dwusetną rocznicę urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. – Pokażmy absolwentom, że jest to zawód, który warto wybrać, bo daje szansę samorealizacji.

Jak widzą go młodzi ludzie, jakie są ich zawodowe marzenia? Wymownie pokazali to, unosząc w trakcie uroczystości banery, wskazujące najistotniejsze problemy ich zdaniem, z którymi przyjdzie się im zmierzyć.

Statystyki jednoznacznie pokazują, że do 2030 roku na całym świecie potrzeba będzie 9 milionów pielęgniarek i położnych. Na niedobory kadry cierpią wszystkie kraje – to jeden z głównych powodów zainicjowania kampanii Nursing Now, do której przyłączyła się także Polska.

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji

Szanowni Państwo

W związku z podjęciem przez NRPiP rozmów z Wiceministrem  Zdrowia Januszem Cieszyńskim w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizacje zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie, przesyłamy w załączeniu i poniżej informacje na w/w temat. W połowie grudnia odbyło się w CSIOZ spotkanie gdzie ustalono najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez CSIOZ projektu szkoleniowego, który dedykowany jest pracownikom medycznym w tym pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w POZ-ach i szpitalach posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Uzgodnienia dotyczące realizacji Porozumienia z 9.07.2018 r.

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się (24.01.) kolejne spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego dotyczące realizacji Porozumienia z  9 lipca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych po 3 marca 2020 r. Do konsultacji społecznych maja być przekazane projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Raport badawczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci


Raport w załączniku ---> POBIERZ
 

Stanowisko Nr 31 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku

Stanowisko Nr 31

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

 skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Zenona Ortyla

Prezydium NRPiP działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) zwraca się z  apelem  do organu założycielskiego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie o pilne podjęcie działań w związku z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Szpitala zawartych w wystąpieniu Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2019 roku skierowanym do Dyrektora Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych