Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji: “RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent”

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

PORADNIK ---> POBIERZ

podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń w służbie więziennej


W załączeniu pismo Pani Prezes NRPiP Zofii Małas dotyczące podjęcia działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ

 

NOWE NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


19 października br. w Dzienniku Ustaw poz. 2012 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W załączniku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Stanowisko Nr 4 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

z dnia 23 października 2018 r. w sprawie protestu pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku skierowane do:
  1. Zarządu Powiatu w Sanoku
  2. Dyrektor SPZOZ w Sanoku
Załącznik: --->  Stanowisko Nr 4 Prezydium ORPiP w Krośnie

informacja o szkoleniu PARPA

Szanowni Państwo
W załączeniu przekazuję informację o szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Załaczniki:

Pismo NRPiP szkolenie PARPA ---> POBIERZ

Zaproszenie na szkolenie ---> POBIERZ

Karta zgłoszeniowa ---> POBIERZ

 

Komunikat dotyczący Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szewecji Sylwii (QSNA)

Rozpoczęła się trzecia edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA). Jest to wyjątkowe stypendium, skierowane wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej oraz do studentek i studentów pielęgniarstwa.
 
Konkurs w Polsce odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Mam zaszczyt już po raz trzeci zasiadać w gronie komisji konkursu.
 
Celem Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii jest:
  • Podkreślenie roli pielęgniarki, pokazanie, że ten zawód to satysfakcjonujące i atrakcyjne zajęcie.
  • Umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym osobom.
  • Zachęcenie do wymiany pomysłów i dialogu na temat opieki nad osobami starszymi.
 
Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wspaniała inicjatywa, która daje szansę młodym, ambitnym studentom, jednocześnie zachęcając ich do dialogu i wymiany opinii na temat opieki zdrowotnej, ze wskazaniem na opiekę nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję. Otrzymanie przez zwycięzcę stypendium (w wysokości 25 000 zł) oraz stażu w Szwecji będzie znakomitym początkiem kariery zawodowej.
 
Zgłoszenie do konkursu można przesyłać do 18 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załącznik ----> POBIERZ

 

nowielizacja rozporządzenia

Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy pismo Prezes NRPiP wraz ze skanem przesłanego pisma do Ministerstwa Zdrowia  odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.


Załaczniki:
Pismo Prezes NRPiP ---> POBIERZ
Kopia pisma przesłana do Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 

Ankieta badanie dotyczące kompetencji - OIPiP

Szanowni Państwo,

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,  jeszcze raz proszę o wypełnienie załączonej ankiety, którą znajdziecie Państwo w linku poniżej.

Niniejsze badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, położnych a także do osób które zarządzają podmiotami leczniczymi.   

Zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście przy wypełnieniu niniejszej ankiety, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, uwzględniali zarówno ocenę Was samych oraz Waszych współpracowników. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. 

LINK

Jednocześnie zachęcam  Państwa do zapoznania się z newsletterami Sektorowej Rady ds Kompetencji, które znajdziecie pod adresem  
LINK
 

Zarządzenie nr 101 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:
– w wieku 0-6 lat do 2,7,
– w wieku 66-75 lat do 2,7.
Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki.

Komunikat CKPPiP w sprawie obniżenia progu zdawalności egzaminu państwowego

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie warunków uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Dotyczy to osoby zdającej poprzez uzyskanie co najmniej 60% (obniżenie z 70%) prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób:

  • które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób,
  • które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.


W załączniku  regulamin egzaminu ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych