Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A

Zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy w terminie od 01. 08. 2018 r. Warunki płacowe do uzgodnienia.
Wymagania: wykształcenie wyższe.
Numer kontaktowy ( 0 - 13) 43 673 99
Krosno, dnia 26 lipca 2018 r.
 

Komunikat w sprawie PIT - 8C (dotyczy dofinasowania do kształcenia)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informuje, że w związku z uzyskaniem interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub w części albo refundowanych w całości lub w części przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie ze składek członkowskich nie będzie wystawiać PIT-8C.

Wobec powyższego pielęgniarki i położne, które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informację PIT-8C  z tytułu refundacji szkoleń za lata 2013-2017, będą mogły samodzielnie składać korektę swoich zeznań za lata poprzednie i starać się o zwrot nadpłaty podatku z tytułu przychodu wykazanego w PIT-8C z tytułu dofinansowania szkoleń.

Dokonanie korekty, o której mowa wyżej nie jest obowiązkiem podatnika, a prawem, z którego może skorzystać zainteresowana pielęgniarka i położna i obejmuje okres 5 lat (lata 2013-2017). Oznacza to, że korekty za 2013 r. będzie można składać do końca 2018 r.
W załączeniu wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.


 
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie
 Renata Michalska

Załączniki:

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych ---> POBIERZ

Interpretacja indywidualna ---> POBIERZ
 

Odpowiedź Ministra Zdrowia na stanowisko nr 21 NRPiP z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia


Stanowisko nr 18 NRPiP z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań Przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia w powyższej kwestii.

Załącznik ---> POBIERZ

 

Wojska Obrony Terytorialnej


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wystąpienia Pana gen. Bryg. Wiesława Kukuły podczas Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 19-20 czerwca 2018r,przekazuję informację na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Szegóły w załączniku ---> POBIERZ

 

Komentarz do Porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ


 

I N F O R M A C J A

w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018r.

 

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce.
 

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia ---> POBIERZ

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
 

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

  • Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
  • Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
  • Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
  • Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów.


W załączeniku treść porozumienia ---> POBIERZ
 

„Kompleksowe zaopatrywanie ran z uwzględnieniem kompresjoterapii" Rzeszów19 lipiec 2018 r.


Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ

 

Stanowisko wraz z załącznikami Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznegoW załącznikach:

Stanowisko Konsultanta ---> POBIERZ

Pani Zofia Małas prezes NRPiP ---> POBIERZ

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach ---> POBIERZ


 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych