Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych: ---> POBIERZ

Korespondencja pomiędzy NRPiP a Ministrem Zdrowia dotycząca pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

W załacznikach Pismo NRPiP oraz odpowiedź MZ:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
 

Korespondencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowana do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.


Pismo Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ oraz Pisma kierowane do MZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w załacznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załacznik nr 2 ---> POBIERZ

Konferencja epidemiologiczna 6.09.2017 r.
Program konferencji i karta zgłoszeniowa w załączniku ---> POBIERZ

 

Komunikat Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych 07 Sierpień 2017


Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje, że na podstawie przekazywanych przez Świadczeniodawców informacji dotyczących dodatkowych środków dla pielęgniarek i położnych, rozpocznie po 14 sierpnia 2017 r. wysyłkę aneksów do umów, dotyczących przekazania w/w środków w związku z zapisem § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2015 Poz. 1628)

Więcej informacji ---> LINK

OPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne 2017/2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją kolejnego tj. trzeciego etapu wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych obejmującego okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 poz. 1628) informujemy, że wzór ujednoliconego wniosku dotyczącego opiniowania przez okręgowe rady podwyżek dla pielęgniarek i położnych jest dostępny na stronie internetowej OIPIP w Krośnie w zakładce po prawej stronie: Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
 
Wzór jest załącznikiem do uchwały Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem OIPIP w Krośnie tel. 13 43 694 60.


Informacja dla świadczeniodawców którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - w sprawie kolejnego etapu podwyżek dla pielęgniarek i położnych

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przypomina, że zbliża się trzeci etap realizacji określonego przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawach ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U 2015 r. poz. 1628) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, który obejmuje okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
Świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w terminie do 14 sierpnia 2017r. są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących zawód u tego świadczeniodawcy wg stanu na dzień 1 sierpień 2017 r.
Ponadto zgodnie z zapisem § 2 pkt. 4 ww. rozporządzenia świadczeniodawcy niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy od dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu, przedstawiają propozycję podziału środków na wynagrodzenia działającym u tego świadczeniodawcy związkom zawodowym pielęgniarek i położnych w celu zawarcia porozumienia, natomiast w przypadku, gdy takie związki zawodowe nie działają, upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w celu uzyskania pozytywnej opinii. Termin do uzyskania opinii wynosi 21 dni od dnia przekazania propozycji podziału.
Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie podziału środków na wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się na stronie internetowej OlPiP w Krośnie w zakładce po prawej stronie: Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

HANNA CHRZANOWSKA ZOSTANIE WKRÓTCE OGŁOSZONA BŁOGOSŁAWIONĄ. Papież zatwierdził dekrety beatyfikacyjne dwójki Polaków


Treść komunikatu ---> POBIERZ

Konferencje Regionalne OSOZ Taur 2017

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na:  cykl regionalnych konferencji Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia – LINK oraz branżowe konferencje

V Ogólnopolskie Forum Medyczne – 29.09.2017 r. LINK

Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych – 20.10.2017 r. LINK

V Międzynarodowe Targi Medyczne – 19-2110.2017 r. LINK

XI Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia – 24.11.2017 r. LINK

Konferencje skierowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych. Udział w nich jest bezpłatny. Tematyka konferencji dotyczy najnowszych trendów w medycyny, zmian organizacyjnych w służbie zdrowia, wykorzystania dotacji UE i środków krajowych oraz bieżących informacji prawnych.

Więcej w załącznikach:

Zaproszenie do udziału w konferencji ROBOTY ZDROWOTNE I MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PACJENTA I RYNEK ZDROWIA

Ulotka – ROBOTY ZDROWOTNE I MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE LEKARZE, PIELĘGNIARKĘ, APTEKARZA – tematyka konferencji, harmonogram konferencji OSOZ Tour 2017

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych