Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Notatka z III posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Głównymi dyskutowanymi tematami był plan działań NRPiP oraz Komisji i zespołów problemowych na rok 2016 oraz plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego. Nie zabrakło również rozmowy nad wnioskami zgłoszonymi do Naczelnej Rady.

NRPiP za główny cel stawia sobie działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej i finansowej Pielęgniarek i Położnych, współpracę z towarzystwami naukowymi oraz organizacjami Pielęgniarek i Położnych. Wzięto również pod uwagę zgłaszane postulaty poprawy komunikacji ze stroną rządową – Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

Dużą wagę przywiązano do wspomnianego już kształcenia. Naczelna Rada pracuje nad wdrożeniem standardu ścieżki rozwoju zawodowego, określeniem kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów, dziedzin i zakresów kształcenia podyplomowego z jednoznacznym wskazaniem uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych, wprowadzeniem rezydentur do kształcenia specjalizacyjnego oraz zainicjowaniem działań na rzecz poprawy jakości kształcenia podyplomowego.

 

Przedstawiono również plan działań poszczególnych Komisji problemowych. Kilkanaście Komisji i zespołów będzie aktywnie działało na rzecz poprawy sytuacji zawodów Pielęgniarki i Położnej. Wśród ich zadań na rok 2016 znalazło się:

 • Praca na rzecz nowelizacji ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw dotyczących wykonywania zawodów Pielęgniarki i Położnej,
 • Współpraca w zakresie wprowadzenia do praktyki Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Pielęgniarskich (ICNP) oraz wyceny świadczeń pielęgniarskich i położniczych,
 • Propagowanie projektu wdrożenia stanowiska edukatora zdrowia (dla Pielęgniarek) do stacjonarnych podmiotów lecznictwa zamkniętego (specjalisty),
 • Opracowanie propozycji zmian do procedury kontroli ośrodków kształcenia,
 • Proponowanie zmian do obowiązujących aktów prawnych dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
 • Monitorowanie projektów  ustaw, aktów wykonawczych i zarządzeń mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • Określenie w aktach prawnych liczby Pielęgniarek i Położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych jako bezwzględnego kryterium finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych,
 • Praca nad opracowywanymi przez Zespoły powołane przez Ministra Zdrowia założeniami do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

W trakcie posiedzenia NRPiP:

 1. Odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Panią Minister Elżbietą Rafalską oraz pracownikami ministerstwa. Samorząd reprezentowali Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Przewodniczący Tadeusz Wadas. Na spotkaniu omówiono problem Pielęgniarek zatrudnionych Domach Pomocy Społecznej (podwyżki, warunki pracy, umiejscowienie w systemie) oraz pomysł wdrożenia projektu „Pierwsza Praca dla Pielęgniarki i Położnej”. Spotkanie odbyło się w 22 czerwca 2016 r. i zgodnie z propozycją obu stron spotkania będą kontynuowane.
 2. Posiedzenie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym uczestniczył Wiceprezes Sebastian Irzykowski. Na posiedzeniu przyjęto plan budżetu oraz najważniejsze założenia do jego realizacji. Podniesiono też problem podwyżek dla Pielęgniarek i Położnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400) oraz wskazano środki na realizację drugiej transzy.
 3. Gościem Naczelnej Rady była Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Członkowie Rady otrzymali wyjaśnienia dotyczące rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych,  diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez Pielęgniarkę albo Położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Oczekiwanie środowiska na nowy akt prawny było szczególnie nasilone po rozszerzeniu uprawnień ratowników medycznych. Akt prawny rozszerza kompetencje Pielęgniarek i Położnych, niwelując nieuzasadniony wzrost kompetencji ratowników w stosunku do Pielęgniarek. Rozporządzenie znajduje się trakcie uzgodnień wewnętrznych i należy spodziewać się jego szybkiego opublikowania.
 4. Na zaproszenie Prezesa na posiedzeniu NRPiP gościła pani Maria Jolanta Królak, nowy dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wraz ze współpracownikami . Przedstawiono plan pracy krótko- i długoterminowy CKPPiP oraz zasady współpracy z samorządem, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad programami kursów w kształceniu podyplomowym.
 5. Ustalono również m.in. zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego.
 6. Naczelna Rada przyjrzała się także blisko 40 wnioskom, stanowiskom i apelom, które spłynęły z Okręgowych Zjazdów.
 7. Sekretarz NRPiP przedstawiła sprawozdanie z realizacji realizacji wniosków, uchwał i stanowisk przyjętych na poprzednim posiedzeniu. Naczelna Rada realizuje założone przez siebie cele zgodnie z harmonogramem, co pozwala na stawianie sobie coraz ambitniejszych wyzwań.
OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP OIPIP
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych