Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli NRPiP i Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli Prezes NRPiP Zofia Małas, wiceprezesi Mariola Łodzińska, Sebastian Irzykowski, Ewa Janiuk natomiast ze strony Ministerstwa Zdrowia - Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, doradca Ministra Zdrowia Jakub Banaszek, Jakub Bydłoń z Departamentu Dialogu Społecznego oraz Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata Cholewka. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. realizacji rekomendacji zawartych w dokumencie „Zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze” podpisane przez Ministra Mariana Zembalę w dniu 8 września 2015 r.

Ważnym elementem spotkania było omówienie i uregulowanie legislacyjne kwestii płacowych i propozycji zmian systemowych obejmujących wszystkie pielęgniarki i położne w Polsce. Minister Zdrowia zapewnił o konieczności utrzymania podwyżek oraz kontynuacji i realizacji porozumienia płacowego podpisanego 23 września 2015 r. Podkreślił również konieczność uregulowania płac w jednym akcie prawnym dla wszystkich pracowników służby zdrowia.

 

Ponadto poruszono kwestie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych jakie zostały uregulowane w tzw. rozporządzeniach „koszykowych” i wdrożenia ich w życie. Z informacji uzyskanych od Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła prace w tym zakresie skierowane zostały do Podsekretarza Stanu Krzysztofa Łandy, gdzie przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zostali zaproszeni do współpracy.

Kolejnym obszarem tematycznym poruszonym na spotkaniu były prace Zespołu ds. opracowania projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej i możliwości zwiększenia liczby przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Prezes Zofia Małas poinformowała o ogromnym zaniepokojeniu naszego zawodowego środowiska i podjęciu przez NRPiP stanowiska nr 4 w aspekcie proponowanych „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną. W ocenie samorządu będzie to stanowić ograniczenie samodzielności podmiotów pielęgniarskich i położniczych natomiast w wyjaśnieniu Ministra Zdrowia trwające prace Zespołu mają na celu jedynie wypracowanie opinii w zakresie proponowanego projektu.

Podczas spotkania poruszono sprawę kształcenia przed dyplomowego, w zakresie powrotu do organizacji płatnych staży dla pielęgniarek i położnych jako pierwszej pracy celem zachęcenia absolwentów kończących naukę w zawodach pielęgniarki i położnej i zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Spotkanie miało charakter informacyjny w aspekcie propozycji i oczekiwań zarówno z jednej jak i drugiej strony. Dyskusja prowadzona była w formie dialogu i deklaracji ze strony Ministra Zdrowia, że kwestie dotyczące pielęgniarek i położnych będą rozpatrywane w oparciu o konsultacje z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych co w rozmowach kilkakrotnie podkreślał Pan Konstanty Radziwiłł.

Notatkę sporządziła

Mariola Łodzińska

Wiceprezes NRPiP

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych