Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OIPIP W KROŚNIE

Uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, adres: ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w OIPiP w Krośnie pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno lub email: oipip@interia.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji zadań statutowych.
  5. W związku z przetwarzaniem danych Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na postawie odpowiednich przepisów prawa
2) podmioty, które przetwarzają Pani / Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych