Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ oraz odpowiedź Prezesa NFZ

dotyczące podjęcia działań w celu wyjaśnienia zmiany zapisu oraz przywrócenia proponowanego w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej: ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych