Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Spotkanie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie strategii pielęgniarstwa i położnictwa

W dniu 13 grudnia 2017 r. posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odwiedziła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w celu przedstawienia szerszemu audytorium głównych kwestii zawartych w opracowywanej przez Departament Pielęgniarek i Położnych strategii dla pielęgniarstwa i położnictwa. Podczas ożywionej dyskusji padło wiele pytań odnośnie szczegółów strategii. W posiedzeniu udział wzięła także Pani Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Strategia zakłada zmiany w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego poprzez wprowadzenie kształcenia modułowego oraz wprowadzenie treści teoretycznych w postaci e-learningowej. Projekt ma na celu również wprowadzenie zawodu pomocniczego, jakim jest funkcjonujący już na rynku opiekun medyczny, który ma wykonywać proste czynności opiekuńczo-higieniczne. Na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do strategii został włączony opracowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dokument pt. „Analiza liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych nabywających uprawnienia emerytalne oraz wchodzących do zawodu w latach 2018 – 2033”. Ponadto poruszona została kwestia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które zostały określone w tzw. rozporządzeniach koszykowych, co jest bardzo ważnym punktem w strategii. Prace nad strategią miały zakończyć się w grudniu, jednak Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na etapie końcowych prac wnosiła swoje uwagi i wciąż trwają dalsze dyskusje mające na celu udoskonalenie treści, która ma być obowiązującą normą działania w środowisku medycznym na przyszłe lata.


Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych