Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko Nr 31 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku

Stanowisko Nr 31

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

 skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Zenona Ortyla

Prezydium NRPiP działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) zwraca się z  apelem  do organu założycielskiego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie o pilne podjęcie działań w związku z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Szpitala zawartych w wystąpieniu Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2019 roku skierowanym do Dyrektora Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.

Zalecenia pokontrolne dotyczą ustalenia nieprawidłowości w zakresie dysponowania publicznymi środkami finansowymi przekazywanymi świadczeniodawcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia na wzrost wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Pragniemy przypomnieć, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) każdy świadczeniodawca zatrudniający osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej został zobowiązany do celowego przeznaczania publicznych środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla tych dwóch grup zawodowych. Ustawodawca nie zwolnił z tego obowiązku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 ze zm. dalej zwana u.dz.l.) wyraźnie określa prawa i obowiązki kierownika podmiotu leczniczego oraz organu prowadzącego ten podmiot, w tym dotyczący przeprowadzenia kontroli i realizacji wniosków pokontrolnych. Na podstawie ustaleń kontroli podmiot tworzący albo minister właściwy do spraw zdrowia mogą przedstawić kierownikowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (art. 122 ust.5 u.dz.l. oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1331).

W ramach przeprowadzanej kontroli kierownikowi podmiotu leczniczego przysługują instrumenty prawne przewidziane przez ustawodawcę, które nie podlegają swobodnej interpretacji.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż w  ramach sprawowanego nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą –  podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia; w przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. (art.121  ust. 5 u.dz.l.).

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż Dyrekcja Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie naraża ten Szpital na utratę społecznego zaufania. Szpital „kliniczny” albo „uniwersytecki”, kojarzony jest społecznie z miejscem, gdzie jakość świadczenia zdrowotnego jest wyższa niż w podmiotach nieposługujących się takim przymiotnikiem (art. 89 ust. 6 u.d.l.). Eskalowanie nierozwiązanych problemów wewnątrzzakładowych wywiera bardzo niekorzystny wpływ na wizerunek miejsca udzielania klinicznych świadczeń zdrowotnych i stanowi potencjalne zagrożenie dla indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta.

Ujawniony publicznie  stan faktyczny  w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie stawia pod znakiem zapytania przestrzeganie  prawa pracy w zakładzie pracy, w szczególności prawa pracowników do słusznego i godziwego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, oraz bardzo niekorzystnie wpływa na atmosferę i jakość pracy personelu pielęgniarskiego i położniczego. Przypominamy  m.in. zgodnie z art. 94 pkt.10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)  pracodawca ma obowiązek wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, które muszą być oparte na poszanowaniu wzajemnej godności i innych dóbr osobistych pracownika.

Publiczne lekceważenie wniosków pokontrolnych Ministra Zdrowia i brak ich realizacji oraz brak reakcji ze strony organu tworzącego podmiot budzi ogromny sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych w skali całego kraju.

Mając na uwadze powyższe Prezydium NRPiP apeluje o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Szpitala oraz stabilizacji sytuacji w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.

Sekretarz NRPiP

 

Joanna Walewander

  Prezes NRPiP

 

Zofia Małas

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych