Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – nowe kompetencje pielęgniarki

Dzisiaj (12.09.2019) wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole. Osobami odpowiedzialnymi za jej sprawowanie są: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.

Problematykę dotycząca profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami dotąd regulowało wiele aktów prawnych. Nowe ustawa jest pierwszym tego typu, który zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną (pielęgniarki, lekarza) nad uczniami. Podnosi również znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia.

Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest określenie koordynującej roli pielęgniarki szkolnej. W szczególności ustawa wyznacza pielęgniarkom i higienistkom szkolnym odpowiedzialną rolę, jaką jest profilaktyczna opieka nad uczniami, ale też integracja wszelkich działań podejmowanych dla zdrowia dzieci. Chodzi o współpracę wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w sprawowanie takiej opieki, tj. pomiędzy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka świadczenia będzie realizować w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Warto jednak podkreślić, że pielęgniarka współpracować będzie z dyrektorem oraz pracownikami szkoły, ale nie będzie pracownikiem szkoły. Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada organ prowadzący szkołę, który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, pielęgniarka może sprawować opiekę w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych