Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

UWAGA POŁOŻNE POZ!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informuje, że  w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 4 Zarządzenia) istnieje możliwość rozszerzenia umów w zakresie świadczeń położnej POZ o prowadzenie ciąży fizjologicznej.

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych