Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

ZADANIA OŚRODKA INFORMACYJNO - EDUKACYJNEGO

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny został powołany uchwałą nr 37/IV/2004 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2004 r. , a do jego zadań należy:
 1. udzielanie informacji mających na celu ułatwienie pielęgniarkom i położnym uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
 2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom z poza krajów Unii Europejskiej,
 7. wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP,
 8. organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,
 9. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacje tematyczne w broszurach informacyjnych i w prasie fachowej.
 10. Nadzór nad działalnością Ośrodka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych powierza się Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.
 11. Działalność Ośrodka pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych