Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zarządzenie nr 101 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:
– w wieku 0-6 lat do 2,7,
– w wieku 66-75 lat do 2,7.
Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki.

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych