Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Dla Położnych

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. POŁOŻNYCH


Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pt. „Medykalizacja porodu w Polsce”
 

 Komisja do spraw Położnych, działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, opracowała wzór dokumentacji medycznej, prowadzonej przez położną rodzinną. Dokumentacja powstała po kilku spotkaniach z położnymi, które zorganizowała OIPIP w Krośnie. Wzory poszczególnych kart opieki można wykorzystać w pracy położnej rodzinnej, nie są one obowiązkowe, mogą zostać odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do swojego środowiska pracy.             
Dokumentacja powstała w oparciu o następujące akty prawne:
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku, w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej;
  • Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 50/2016/DSOZ;
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych
Renata Michalska
 
W złączniku dokument do pobrania ---> POBIERZ 

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS - CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej

Załącznik ---> POBIERZ

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego z dnia 23.10.2020 r.

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych