Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


PRAWO WYKONYWANIA ZAWODUOGŁOSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że format zdjęć do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju wydawanego zaświadczenia.

W biurze izby na dzień dzisiejszy są dostępne różne formaty zaświadczeń, dlatego też prosimy, aby przed złożeniem dokumentów telefonicznie skontaktować się z OIPiP w Krośnie w celu indywidualnego dobrania wymiaru zdjęć dla danego rodzaju prawa wykonywania zawodu.


NOWE WZORY:

 

 1. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
  PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO *, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 3. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
  PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
  ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 4. WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 5. WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/ POŁOŻNYCH
 6. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA
  W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA
 7. WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 8. OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTNIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO
 9. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO
 10. OŚWIADCZENIE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ/PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEGO OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ O ZAMIARZE TYMCZASOWEGO LUB OKAZJONALNEGO WYKONYWANIA ZAWODU NA TERETORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 11. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
 12. ARKUSZ AKTUALIZACYJNY
 13. POTWIERDZENIE ODBIORU
 14. KLAUZULA INFORMACYJNA
 15. Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia
  12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
 16. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
 17. WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
 18. WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZ /POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

 


 

 


 

 

OGŁOSZENIE-Aktualizacja danych w ORPiP


Więcej informacji w ząłaczniku ---> POBIERZ

Warunki uzyskania PWZ pielęgniarek lub położnych będących cudzoziemcami

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.11.2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych/Dz.U. poz.2401/ uprzejmie informujemy, iż dla pielęgniarek i położnych będących cudzoziemcami, które chcą uzyskać PWZ w Polsce, wszelkich informacji udziela Ministerstwo Zdrowia. Pytania należy kierować na adres email: dep-rkm@mz.gov.pl

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych