Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODUOGŁOSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że format zdjęć do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju wydawanego zaświadczenia.

W biurze izby na dzień dzisiejszy są dostępne różne formaty zaświadczeń, dlatego też prosimy, aby przed złożeniem dokumentów telefonicznie skontaktować się z OIPiP w Krośnie w celu indywidualnego dobrania wymiaru zdjęć dla danego rodzaju prawa wykonywania zawodu.


NOWE WZORY:

 

 1. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ* I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU W KROŚNIE
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPISANIE DO OKRĘGOWEGO REJESTRU 
 3. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPISANIE DO OKRĘGOWEGO REJESTRU
 4. WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
 5. WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
 6. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA
 7. ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH  W OKRĘGOWYM REJESTRZE
 8. OŚWIADCZENIE  O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/RZA, POŁOŻNEJ/EGO
 9. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/RZA, POŁOŻNEJ/EGO
 10. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/RZA, POŁOŻNEJ/EGO
 11. WNIOSEK  O WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCHW KROŚNIE  - (DOTYCZY OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU WYDANE NA PODSTAWIE POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, TJ. PRZED DNIEM 3 LISTOPADA 1999 R.)
 12. Wniosek o wydanie kwalifikacji wynikający z przepisów prawa Unii Europejskiej
 13. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 14. Uchwała nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych

 

 


 

 

OGŁOSZENIE-Aktualizacja danych w ORPiP


Więcej informacji w ząłaczniku ---> POBIERZ

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych