Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Droga elektroniczna wniosku, podpis elektroniczny

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru ( DZ. U. 2011r., Nr 221, poz. 1319 )wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn.zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

W okresie do dnia 31 marca 2013r. dopuszcza się składanie wniosku, w postaci papierowej  ( § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru ( DZ. U. 2012r., poz. 1373 ).

Zgodnie z powyższą regulacją po 31 marca 2013r. wnioski będą składane tylko w formie elektronicznej.

Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych , należy posiadać podpis elektroniczny jako podpis kwalifikowany albo profil zaufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany– jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związane z poniesieniem kosztów.

Profil zaufany– bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:


1. wejść na stronę ePUAP : www.epuap.gov.pl,
2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
3. zalogować się na swoje konto, następnie  wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap ) znajdziecie państwo filmy instruktażowe, które objaśniają realizacje poszczególnych etapów.

Brak  profilu zaufanego    po 01.04.2013r. może uniemożliwić złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych