Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny

 

 

Komunikat planowanego odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

 
W związku z planowanym odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku informujemy, iż zgodnie z art. 15zd ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.): 
„Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
„Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.”
Pielęgniarki lub położne, będące cudzoziemcami, którym zostało przyznane prawo wykonywania zawodu na czas określony, na podstawie wizy krajowej albo zezwolenia na pobyt czasowy, a których ważność została przedłużona zgodnie z ww. przepisamiprzedmiotowej ustawy powinny pamiętać, że ich prawo wykonywania zawodu straci ważność z dniem upływu 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.Po wygaśnięciu prawa wykonywania zawodu przyznanego na czas określony nie mogą one wykonywać zawodu.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 42 ust. 3a i 5a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 czerwca 2023 r. - jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej/ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy/okres ważności tego zezwolenia ulegają przedłużeniu z mocy prawado dnia4 marca 2024 r.
Wobec powyższegoww. obywatele Ukrainy, których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej wygaśniewraz z upływem 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej na czas określony z terminem wynikającym z ww. przepisu prawa - do dnia 4 marca 2024 r. Osoby te nie będą musiały przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów pobytowych.
Powyższe dotyczy wyłącznie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w trybie art. 35ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Sugerujemy, aby pozostałe osoby (obywatele innych krajów niż Ukraina) niezwłocznie wystąpiły o zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce. Po uzyskaniu nowego dokumentu pobytowego osoby te powinny złożyć wniosek o przyznanie nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w trybie art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
 
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych