Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


AKTY PRAWNE

USTAWY

 1. o zawodach pielęgniarki i położnej ---> POBIERZ
 2. o samorządzie pielęgniarek i położnych ---> POBIERZ
 3. o działalności leczniczej ---> POBIERZ
 4. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ---> POBIERZ
 5. o publicznej służbie krwi ---> POBIERZ
 6. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ---> POBIERZ
 7. o państwowym ratownictwie medycznym ---> POBIERZ
 8. o służbie medycyny pracy---> POBIERZ
 9. o ochronie zdrowia psychicznego ---> POBIERZ
 10. o państwowej inspekcji pracy ---> POBIERZ
 11. o związkach zawodowych ---> POBIERZ
 12. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ---> POBIERZ
 13. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ---> POBIERZ
 14. o swobodzie działalności gospodarczej ---> POBIERZ
 15. prawo o szkolnictwie wyższym ---> POBIERZ
 16. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń ---> POBIERZ
 17. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ---> POBIERZ

Ustawy 10.03.2019

USTAWA z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujacych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(1) (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity)
 

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (obowiązuje od: 30 maja 2018 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (obowiązuje od: 1 października 2017 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (obowiązuje od: 8 marca 2017 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z dnia 22 lipca 2011 r.)

 

KODEKSY
 

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

 
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych