Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Europejski Kongres Medyczny 7-8 czerwca 2016 r. Gdańsk

IDEA


Europejski Kongres Medyczny to nowoczesne forum integrujące międzynarodowe środowisko medyczne oraz związane ze sferą polityczno – gospodarczą, w celu stworzenia nowych ram funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia w Polsce. Rolą Kongresu jest stworzenie platformy dialogu dla Polski, dla Europy, umożliwiające wymianę doświadczeń, koncepcji, dyskusję o problemach i wyzwaniach oraz formułowanie nowych, lepszych rozwiązań dla sektora medycznego.

ZAKRES


 

Tematyka zagadnień poruszanych podczas Europejskiego Kongresu Medycznego odpowiada złożoności procesu zarządzania i działania placówek służby zdrowia. Podczas kongresowych sesji przedyskutowane zostaną takie aspekty, jak polityka lekowa państwa, narzędzia zarządzania służbą zdrowia, rola samorządu w kształtowaniu opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym czy też nowe technologie w służbie medycznej. Międzynarodowy charakter Kongresu umożliwi odniesienie się do ram europejskich oraz zagranicznych doświadczeń.

ZASIĘG


Kongres ma na celu zgromadzenie przedstawicieli bardzo różnych środowisk bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną w Polsce. Obok menedżerów zarządzających publicznymi i prywatnymi placówkami, do udziału w sesjach zaproszeni zostali reprezentanci władzy samorządowej, przedsiębiorcy, naukowcy, politycy oraz towarzystwa medyczne. Tak zróżnicowane grono prelegentów i gości umożliwi przeprowadzenie debat, których efektem będzie znalezienie realnych rozwiązań dla polskiej służby zdrowia.

 
Więcej informacji na stronie www.ekm.com.pl
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych