Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej ---> POBIERZ
Aktualizacja z dnia 30.03.2020 r.
 
Rekomendacje:
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
Polskie Towarzystwo Położnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 kwietnia 2020 r.


Stanowisko nr 34 ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 marca 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 31.03.2020r. ---> POBIERZ

Zalecenia ---> POBIERZ

Informacja Pandemia ---> POBIERZ

APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków


 

APEL

samorządów zawodów medycznych

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

do Prezesa Rady Ministrów

o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Samorządy zawodów medycznych apelują do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusemSARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

Ryzyko uszczerbku na zdrowiu,a nawet utraty życia,jakie przyjmują na siebie w pierwszej kolejności lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, ratownicy medyczni a także inny personel medyczny zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom w okresie epidemii koronawirusaSARS-CoV-2 wymaga natychmiastowych działań osłonowych, które powinny zapewnić niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci.

Podpisane w ostatnich dniach porozumienie Ministra Zdrowia z Prezesem PZU S.A.niestety obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych –dedykowanych do opieki nad zakażonymi koronawirusemSARS-CoV-2,podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa.

 


 

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2 przygotowane przez Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beatę Ostrzycką.

Wytyczne ---> POBIERZ

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Stanowisko nr 34 ---> POBIERZ

Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567) zawarto następujące zmiany:

Art. 3. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) wprowadza iż pielęgniarka będzie mogła kwalifikować  dawców do oddania krwi lub jej składników;

Art. 8. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) wprowadza się następujące zmiany: pielęgniarki, położne bez względu na wykształcenie będą mogły pełnić dyżur medyczny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.”

Art. 10. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) po art. 26a dodaje się art. 26b który wprowadza skrócenie czasu odbycia przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 w okresie ostatnich 6 lat. Pielęgniarki  i położne  będą mogły  w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu pod nadzorem i we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym odbyć przeszkolenie i rozpocząć pracę w tym podmiocie.

Art. 15. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374) wprowadza się następujące zmiany: podniesiono zasiłek chorobowy z 80% na 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”;

11. Teleporady mogą być również udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Przepisy ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.

(dop. czyli także przez pielęgniarki i położne wykonujące zawód w różnych formach zatrudnienia )

Zmiany dotyczące usprawnienia pracy samorządów zawodowych w czasie epidemii COVID-19.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)

Dodano art. 14h

Art.14h. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na od-ległość lub w trybie obiegowym.

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

3.W przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy, o których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie”.


Będą „hotele dla medyka” – NRPiP otrzymała z MZ zapewnienie, że w trakcie realizacji jest projekt „hotel dla medyka”

Będą „hotele dla medyka”
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych otrzymała z Ministerstwa Zdrowia zapewnienie, że w trakcie realizacji jest projekt „hotel dla medyka”.

W czasach panowania koronawirusa pracownicy medyczni: pielęgniarki, położne, lekarze, diagności, ratownicy, znajdując się na pierwszej linii frontu nie mogą, tak jak większość polskiego społeczeństwa, przenieść pracy do swojego domowego biura. Każdego dnia, pomagając innym, narażają swoje zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin.

NRPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o przygotowanie w trybie pilnym rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych pobytu i zakwaterowania personelu zatrudnionych w podmiotach leczniczych realizujących ustawowe obowiązki wynikające ze stanu epidemii COVID-19.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia zapewnienie, że w trakcie realizacji jest projekt „hotel dla medyka”. Wdrożenie tego rozwiązania będzie ogromnym wsparciem dla pielęgniarek, położnych w zminimalizowaniu stresu i ryzyka związanego z wykonywaną pracę w ekstremalnie trudnych warunkach.

MM


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 30.03.2020 r.

Pismo NIPiP ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarzadzania Kryzysowego ---> POBIERZ

SARS-CoV-2: Zalecenia dla instrumentariuszek i pielęgniarek operacyjnych

MZ opublikowało zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nie oddają one całości opieki pielęgniarek operacyjnych. Charakter tej opieki został opisany w standardach pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i obowiązują one również podczas opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Celem dokumentu jest wskazanie dodatkowych zachowań i podkreślenie tych aspektów opieki, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operowanego pacjenta i personelu.  

Zalecenia nie uwzględniają wszystkich rozwiązań architektonicznych występujących w blokach operacyjnych w Polsce. Należy zatem dostosować je do swoich warunków lokalowych. Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek należy pracować według procedur obowiązujących w danych jednostkach w sytuacji kontaktu z pacjentem zakażonym lub podejrzanym o zakażenie patogenem alarmowym.

Niedopuszczalne są praktyki delegowania personelu do pracy w dwóch jednostkach organizacyjnych danego szpitala podczas jednego dyżuru (na przykład delegowanie pielęgniarek operacyjnych do pracy w oddziale, czy na SOR, a potem powrotu na blok operacyjny).

Zalecenie podzielono na 3 części: faza przedoperacyjna, śródoperacyjna i pooperacyjna. Oprócz tego znalazły się procedury związane ze sprzątanie sali operacyjnej po operacji u pacjenta podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem SARS CoV-2, w których przypomniano, że pielęgniarki operacyjne odpowiadają za przeprowadzenie dezynfekcji w sali operacyjnej wnętrza szaf/szuflad, w których są umieszczone wyroby medyczne.


Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych