Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Zofia Małas, Prezes NRPiP: Inspekcja Pracy nie ma dostatecznych narzędzi do walki z nieprawidłowościami w płacach pielęgniarek i położnych

 • 20 września br. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Tematem spotkania były nieprawidłowości w realizacji zapisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które weszły w życie 1 lipca br.

Pytania i odpowiedzi dot. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022

Praca

Komunikat dotyczący płacy minimalnej

Pismo NRPiP z dnia 14.07.2022 r. ---> POBIERZ

Pismo do NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat Płace minimalne – wyjaśnienia dodatkowe ---> POBIERZ

Wzór aneksu do umowy o pracę ---> POBIERZ

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie z prawa i socjologii dla pielęgniarek, w tym poruszymy także bardzo aktualny ostatnio temat prawa dot. opieki nad dziećmi z Ukrainy.
Wszelkie informacje podane są na naszej stronie internetowej: LINK

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 28 lipca 2022 r.


w sprawie realizacji przez świadczeniodawców postanowień ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Załacznik ---> POBIERZ
 

Sebastian Irzykowski, NRPiP: podnoszenie kwalifikacji powinno wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia

Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP:

 • Pielęgniarki i położne, z mocy prawa, mają obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w celu zapewnienia jak najlepszych standardów opieki medycznej nad pacjentami. Z tego względu Stanowisko NRPiP jest jednoznaczne – podnoszenie kwalifikacji powinno wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia.
 • Pielęgniarki i położne, posiadające tytuł magistra i specjalizację, powinny być zakwalifikowane do grupy 2, z mnożnikiem 1,29.
 • Pielęgniarki i położne, posiadające tytuł magistra lub specjalizację, powinny być zakwalifikowane do grupy nie niższej niż grupa 5, z mnożnikiem 1,02.
 • Pielęgniarki i położne, posiadające wykształcenie średnie lub licencjackie, powinny być zakwalifikowane do grupy nie niższej niż grupa 6, z mnożnikiem 0,94.
 • Do NIPiP docierają informacje o tym, że zrzeszenia pracodawców przygotowują opinie prawne, na podstawie których – niezgodnie z przepisami ustawy o wynagrodzeniach i Kodeksem pracy – mieliby kwalifikować pielęgniarki i położne do niższych grup płacowych.

Mariola Łodzińska: trwają prace nad taryfikatorem kwalifikacyjnym

Pielęgniarki i położne: Zaniżanie wynagrodzeń jest niezgodne z prawem. Nadużycia należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy

 • Przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o wynagrodzeniach zobowiązują pracodawców do uznawania kwalifikacji posiadanych przez pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy.
 • Przepisy te obejmują wszystkie podmioty lecznicze, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej, rodzaju wykonywanej działalności leczniczej, czy źródeł finansowania, w tym również podmioty lecznicze udzielające wyłącznie świadczeń komercyjnych, nie posiadające zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również podmioty lecznicze nie wykonujące działalności w rodzaju świadczenia szpitalne.
 • NRPIP rekomenduje, aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do obowiązujących przepisów, zgłaszać do właściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku podmiotów leczniczych działających
  w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej – do właściwego podmiotu tworzącego.
 • W razie wystąpienia trudności ze zgłoszeniem nieprawidłowości ww. organom, po pomoc można zwrócić się do OIPiP lub NIPiP.

Stanowisko PORPiP z dnia 28.07.2022 r.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych