Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. (Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 11 maja 2020 r.)

Załacznik ---> POBIERZ
 

Ankieta na temat bezpieczeństwa w pracy, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego w świetle epidemii

Serdecznie zapraszam pracowników służby zdrowia mających styczność z COVID-19 do wzięcia udziału w badaniu na temat bezpieczeństwa w pracy, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego w świetle epidemii. Bardzo zależy nam na ukazaniu sytuacji w Polsce na arenie międzynarodowej, jako że porównanie wyników z różnych krajów pozwoli na wyciągnięcie dodatkowych wniosków, choćby na temat istotnych  czynników lokalnych.

LINK

Link do badania (należy kliknąć 'Participate'): LINK

Link bezpośrednio do ankiety: w języku polskim LINK
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 maja br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa ---> POBIERZ

Przekazujemy odpowiedź NIPiP na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zaleceń wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczących porodów rodzinnych

Załącznik 1---> POBIERZ
Załącznik 2---> POBIERZ


 

Informacja dotycząca międzynarodowego konkursu dla pielęgniarek, pielęgniarzy i studentów kierunków pielęgniarskich.

Szanowni Państwo,

przekazuję informację dotyczącą międzynarodowego konkursu dla pielęgniarek, pielęgniarzy i studentów kierunków pielęgniarskich. Organizatorem konkursu na wykorzystanie technologii w usprawnianiu opieki nad pacjentami jest firma Zebra Technologies Corporation.  Szczegóły w załączeniu.
 

Z poważaniem

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Konkurs Zebra---> POBIERZ

Wyjaśnienia Centrali NFZ co do wymiaru dodatku do wynagrodzenia za pracę w jednym miejscu.

Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. NFZ wyjaśnia, komu dokładnie przysługuje dodatek, w jakiej wysokości i jak wygląda droga do jego otrzymania.

Publikacja polecenia Ministra Zdrowia skierowanego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie obowiązku wypłaty środków na te świadczenia pieniężne. ---> POBIERZ

Wzór oświadczenia, jakie musi złożyć pracownik medyczny, by otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne. ---> POBIERZ

Wzór umowy zawieranej przez szpital z NFZ w zakresie pozyskania środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia. ---> POBIERZ

Strona bezpośrednia ---> LINK
 

Bezpłatne szkolenie: Praktyczne aspekty w opiece nad osobami przebywającymi w instytucjach opieki długoterminowej.

Podczas webinarium dowiesz się:

 • jak przygotować i zorganizować funkcjonowanie instytucji podczas pandemii SARS-CoV-2. 
 • jak prawidłowo używać środków ochrony osobistej
 • kiedy i czy badać personel
 • jak postępować z osobami powracającymi ze Szpitala

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 21 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. NIPiP zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań, aby wprowadzić w skali całego kraju cykliczne, obowiązkowe i bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. ---> POBIERZ
 2. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ze środków własnych zakupiła i przekaże bezpłatnie 11 450 sztuk fartuchów jednorazowych dla pielęgniarek i położnych za pośrednictwem Okręgowych  Izb Pielęgniarek i Położnych.
 3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 21 maja 2020 r. ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję NIPiPobniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii oraz darowizn organów samorządu na rzecz podmiotów leczniczych i jednostek systemu pomocy społecznej.  W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość stosowania do 31 sierpnia 2020 r. stawki w wysokości 0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym. m. in. środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej) przekazywanych na cele związane ze zwalczaniem COVID-19. Preferencja nie obejmuje odpłatnych dostaw ww. towarów. Wynika to z przepisów prawa unijnego – dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. (pismo NIPiP) ---> POBIERZ
 2. NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie  wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanniy, izolacji i izolacji w warunkach domowych.
  Pismo NIPiP  – wyjaśnienia ZUS
 3. Przekazujemy informację o powołaniu przez NFZ Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy.
 4. NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 5. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 20 maja br.

WAŻNE: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu.

Pełny tekst komunikatu NFZ i dokumenty: LINK

SPRZECIW wobec wprowadzenia tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ (Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ oraz Położnej POZ)

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. NIPiP wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności polegających na wprowadzeniu tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy.
Pismo do Ministra Zdrowia w załączeniu ---> POBIERZ
 
 1. NIPiP wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt. 30 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. ---> POBIERZ
Przekazujemy odpowiedź Sekretarz Stanu Józefy Szczurek-Żelazko w powyższej sprawie. ---> POBIERZ
 1. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 19 maja br. ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych