Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ ws. realizacji przez położne POZ zleceń u pacjentek po operacjach ginekologicznych


Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia MZ w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Załącznik ---> POBIERZ

Informacja CKPPiP

Szanowni Państwo,
 
W związku z ogłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytaniem ofertowym na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2020 roku ", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób (w przypadku urzędów wojewódzkich – konsultantów wojewódzkich), które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.
Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2020 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 z późn. zm.).
        Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym  należy przesłać na adres mailowy oferty@ckppip.edu.pl  do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie LINK w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

Załączniki ---> POBIERZ

 

Pismo oraz notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Pismo oraz notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia, które zostało zorganizowane na wniosek samorządu w związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 3.08.2020r. w sprawie realizacji projektu graniowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podziękowała za współpracę Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu

Pan

Profesor Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a przede wszystkim całego naszego środowiska zawodowego dziękuję za wysiłek włożony w pracę, dzięki której po raz pierwszy od lat zaczął się zmieniać obraz polskiego pielęgniarstwa. Za niepozorowany dialog i rzeczywiste zrozumienie naszej sytuacji. Za niezłomność w dążeniu do celu, którym było znalezienie skutecznych rozwiązań. Za odwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących pielęgniarskich problemów i przekonanie, że wyjścia z trudnej sytuacji należy szukać „tu i teraz”.

Porozumienie z 9 lipca 2018 r., zawarte przez NIPiP i OZZPiP z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ w środowisku pielęgniarek i położnych już zostało określone jako tzw. „pakiet Szumowskiego”. Zawsze będziemy pamiętać o tym, kto dopilnował, by resort zagwarantował polskim pielęgniarkom i położnym m.in. realny wzrost wynagrodzenia, nowe normy zatrudnienia, płatny urlop szkoleniowy, dodanie do koszyka świadczeń gwarantowanych porady pielęgniarskiej, stypendia dla studentów i absolwentów. Zawsze będziemy wdzięczni za pracę, której owocem było przyjęcie przez radę Ministrów dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, która precyzyjnie określa harmonogram działań na rzecz rozwoju naszych profesji w ciągu najbliższych lat.

Panie Ministrze, „Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra” –pisała Melody Beattie. Nasze środowisko dziękuje za czas, którym podzielił się Pan z nami i za „wizję jutra”, która dzięki Pańskim wysiłkom maluje polskie pielęgniarstwo i położnictwo w jaśniejszych barwach.

Zapewniamy o naszym wsparciu i z serca życzymy sukcesów w życiu zawodowym, a prywatnym – zdrowia i więcej czasu dla Rodziny.

Z wyrazami szacunku

(-)Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


 

IV Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i PołożnejW związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną IV Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej odbędzie się w wersji online.

Udział będzie bezpłatny – wszyscy uczestnicy, którzy wpłacili opłatę konferencyjną – otrzymają zwrot 100% środków. Zapraszamy do śledzenia zmian na stronie www.fpp.edu.pl i do udziału w IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej z dostępem do wykładów w dniach 9 – 18 październik 2020 r.

Każdy uczestnik E-FORUM otrzyma certyfikat.

Zapraszamy.

MZ czeka na najlepsze pielęgniarki sytemu. Zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda

Nagrody im. Bł. Gerarda przyznawane są za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym. Uroczyste rozdanie odbywa się co roku 13 października – w Dniu Ratownictwa Medycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są od 10 sierpnia do 10 września. Kandydata do nagrody może zgłosić: podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (szpitalny oddział ratunkowy lub zespół ratownictwa medycznego), organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego (w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze). Minister zdrowia może również przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Szczegóły LINK

Opinia prawna w sprawie samodzielnego ordynowania i wystawiania recept na leki z grupy OTC przez pielęgniarki i położne


Załącznik ---> POBIERZ

 

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 – pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza konkurs na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych